O Firmie    |   B2B     ENGLISH 
  Spółka  |  Statystyki  |  Historia  |  Przyszłość  |  Instytucje  |  Galeria  |  Linki

PRACA

 

Oferty pracy w Lotniczym Dworcu Towarowym Wrocław Sp. z o.o.

 

 

 

OGŁOSZENIE
 
Rada Nadzorcza spółki Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o. o.
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zarembowicza 40
 

ogłasza

 
na warunkach przewidzianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r.   w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu  w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55 poz. 476 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)
 

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

 

PREZESA ZARZĄDU 

 
Pisemne zgłoszenie kandydaci przesyłają pocztą za potwierdzeniem odbioru lub składają osobiście w siedzibie spółki Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o., Wrocław,  ul. Zarembowicza 40 w godzinach 9.00 – 15.00 w zamkniętych podwójnych kopertach z dopiskiem „Rada Nadzorcza – postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu” – nie otwierać. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 07.07.2017 roku. O dochowaniu terminu decydować będzie data wpływu zgłoszenia do Spółki.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
a.                 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
b.                 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c.                  zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ogłoszenia postępowania kwalifikacyjnego ,
d.                 oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
e.                 oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
f.                   życiorys potwierdzający wymagane doświadczenie zawodowe (uzupełniony o ewentualne referencje, rekomendacje, certyfikaty),
g.                 list motywacyjny,
h.                 oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,
i.                   oświadczenie potwierdzające 10- letni staż pracy, w tym: 5 letni w zakresie pełnienia funkcji kierowniczych lub samodzielnych w spółkach prawa handlowego lub innych podmiotach gospodarczych,
j.                   autorskie opracowanie opisujące wizję rozwoju spółki Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o. na najbliższe lata,
k.                 informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem, nr telefonu, adres mailowy,
l.                   zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzanym konkursem,
m.              zgody korporacyjne, o ile w przypadku danego kandydata mają zastosowanie.
 
 
Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający warunki postępowania zostaną powiadomieni po otwarciu zgłoszeń z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:
a. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz branży lotniczej i sektorze, w którym działa Spółka,
b. znajomość obowiązujących rozwiązań normatywno- prawnych regulujących działalność handlingową i logistyczną,
c. znajomość przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego,
d. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
e. wiedza w zakresie prawa celnego w obrocie międzynarodowym, a w szczególności rozwiązań dotyczących organizacji i zarządzania międzynarodowym przepływem towarów,
f. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
g. doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji członka zarządu w spółce,
h. opracowana przez kandydata wizja rozwoju spółki Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o. o.
i. kompetencje menedżerskie kandydata.
 
 
Kandydatom Zarząd Spółki udostępnia do wglądu w siedzibie Spółki od dnia ukazania się ogłoszenia materiały informacyjne o Spółce:
-       Sprawozdania finansowe wraz z opinią Biegłego Rewidenta za lata 2014 – 2015 oraz wstępne Sprawozdanie finansowe za 2016 rok,
-       Sprawozdania z działalności Spółki za lata 2014-2015,
-       Uchwała Rady Nadzorczej nr 9/06/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezes Zarządu spółki Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o.
-       Umowa Spółki,
-       Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 
Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata/ów. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
 
 

LDT.COM.PL